وقتی خداوند در قرآن از رستاخیز و دنیای دیگر سخن می گویید برای فهم ما به این صورت بیان می کند همانگونه که به وسیله باران زمین خشک را دوباره زنده می کنیم شما را هم  این گونه دوباره زنده می کنیم.

با خودم می اندیشم ما مثل گیاه هستیم یک مدت خشک و بی روح  البته پس از مرگ اما استعداد زندگی در ما وجود دارد مثل زیبای خفته ! نمی دانم چگونه آنچه را در ذهن دارم بر قلم بیاورم  ما مثل گیاهان هستیم  زندگی و حیات داریم با یک تفاوت گیاهان طبق برنامه ای که الله به آنها داده زندگی می کند. ولی ما طبق اختیاری که الله به ما داده زندگی می کنیم. 

اگر مطابق دستورات الله پیش برویم زندگی مان مثل گیاه شکوفا می شود ولی اگر بر خلاف برنامه ها پیش برویم پژمرده می شویم . ما می توانیم انتخاب کنیم رشد کنیم یا پژمرده شویم اما گیاه نمی تواند انتخاب کند رشد کند یا پژمرده شود. 

وقتی می میرم مثل یک گندم خشک در زمین فرو می روم  تا روزی که صور اسرافیل دمیده شود ( همان باران زندگی) همه ما از خاک بر می خیزیم مثل گندم ها در دشت زارها تصور کن موقعی که از خاک بر می خیزی میلیارد ها گندم سر از خاک در می آورند آن گاه من میان این همه گندم بدنبال چی هستم ؟ آیا ژن گندم من خوب پرورش داده شده تا خوب توانند در  مقابل نور پروردگارش بدرخشد یا نه خشک بی ثمر است؟ 

وقتی این دعا را می خوانم" اللهم انی اعودبک من العذاب فی القبر و العداب فی نار "با خودم میگویم  پروردگارا در قبر چه عذابی است که رسول الله همیشه این دعا را برای ما توصیه می کند حتما عذاب دردناکی است یا الله ما به تو پناه می آوریم از عذاب درون قبر موقعی که تنهایم جز تو کسی را نداریم به تو پناه می آوریم ای بهترین پناه دهنده آمین